SỨ MỆNH
Trường Cao đẳng Hữu Nghị đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để trở thành những con người hữu ích trong cuộc sống.

TẦM NHÌN
Trường Cao đẳng Hữu Nghị sẽ trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có uy tín về chất lượng, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý.
Cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp của quốc gia và khu vực

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Selected teachers Giảng viên tinh chọn
Tailored programs Chương trình tùy biến
Unrivaled service Dịch vụ khác biệt
Diverse channels Kênh học đa dạng
Experience – practical Trải nghiệm thực tiễn
Network – global Mạng lưới toàn cầu
Technology – intensive Công nghệ đa dạng
Standards – international Tiêu chuẩn quốc tế