Stt Phòng Stt T.Tâm, Viện, Ban
1 TỔ CHỨC CÁN BỘ 1 TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ
2 KHOA HỌC – ĐÀO TẠO 2 KHẢO THÍ
3 TÀI VỤ 3 HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
4 QUẢN TRỊ 4 TRUNG TÂM TƯ LIỆU THƯ VIỆN
5 CÔNG TÁC HSSV 5 BAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
6 Y TẾ 6 BAN THANH TRA PHÁP CHẾ
7 VĂN PHÒNG TRƯỜNG 7 QUỐC PHÒNG – AN NINH
8 8 QUẢN LÝ KTX