Stt Tên khoa Chủ nhiệm khoa Số điện thoại
1 KHOA CƠ BẢN (0238) 8934242
2 DU LỊCH – KHÁCH SẠN (0238) 8934242
3 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (0238) 8934242
4 KẾ TOÁN (0238) 8934242
5 TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (0238) 8934242
6 QUẢN TRỊ KINH DOANH (0238) 8934242
7 KHOA NGOẠI NGỮ (0238) 8934242